Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.  

De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

 

Ruilen en retourneren
Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en het product niet werd gebruikt. Qbus kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten

Voor het stappenplan van 'ruilen en retourneren' verwijzen we naar: annuleren en retourneren

 

Klachten of betwistingen 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na de levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. 

 

Achterstallige betalingen
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website.

Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Gent.

 

Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.

 

Qbus doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Qbus toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaardt of de bestelling annuleert. Als Qbus niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

 

Leveren en levertermijn
De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Qbus is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen van de transportfirma. De producten worden geleverd volgens de aanwijzingen bij ieder product.

Deel deze pagina